• icon-versandGratis verzending vanaf €350,-
  • icon-zahlungBeveiligde betaling
  • icon-zahlungB2B

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v.

1. Algemene begripsbepaling;
Alle verkoop en levering van koffie, thee en aanverwante artikelen tegenover binnen- en buitenlandse kopers verrichte rechtshandelingen, worden beheerst door deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, tenzij overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 van deze voorwaarden anders is overeengekomen. De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Aanbiedingen en offertes;
Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald, zijn vrijblijvend. De looptijd van een zgn. vaste offerte is ten hoogste veertien dagen. De in een offerte vermelde prijzen zijn excl. BTW, tenzij anders aangegeven. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het
aanbod door de koper mogelijk te maken. Als Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. niet.

3. Overeenkomst;
De overeenkomst komt tot stand wanneer Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. binnen 14 dagen, nadat zij de opdracht tot uitlevering heeft ontvangen, deze bevestigt, dan wel met de uitvoering van de opdracht heeft aangevangen. Mondelinge afspraken en bedingen binden Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. eerst nadat en voor zover deze door Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. schriftelijk zijn bevestigd.

4. Levering;

  • Orders die een waarde van € 350,00 (driehonderd vijftig Euro) excl. BTW (alleen leveringen binnen Nederland) overschrijden, worden franco aan huis geleverd.
  • Wanneer er als leveringsconditie een van de “Incoterms” is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.
  • De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de transport- en opslagkosten, verschuldigd zijn.
  • Vanaf het moment van levering door Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. is het geleverde voor risico van koper.
  • Koper heeft het recht de goederen op zijn kosten te keuren.

5. Levertijd;
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient koper Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. derhalve schriftelijk binnen 14 dagen in gebreke te stellen.

6. (Deel)leveringen;
Het is Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. toegestaan verkochte producten in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd is Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. Ook al meldt koper tijdig aan Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. dat hem minder is geleverd dan geeft hem zulks niet het recht tot opschorting van volledige betaling. Een bij de aflevering van goederen verstrekte vrachtbrief, aflevering bon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven tenzij koper zijn bezwaar daartegen terstond na ontvangst van de goederen aan Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. meldt. Manco's of schade dienen direct door koper op het afleveringsdocument te worden aangetekend.

7. Monsters en modellen;
Indien door Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. een model of monster is getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren producten kunnen van het monster of model afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster of model.

8. Wijzigingen in de te leveren zaken;
Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. is bevoegd producten te leveren die op de volgende punten afwijken van de in de koopovereenkomst omschreven zaken;

  • Verpakking
  • Gewicht
  • Hoeveelheid

Indien Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. van deze mogelijkheid gebruik maakt en een product levert dat wezenlijk van het overeengekomen product afwijkt, is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De koper heeft geen ontbindingsrecht indien;

  • Het wijzigingen betreft in de te leveren producten, de verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het geringe wijzigingen betreft van het product die een verbetering betekenen.
  • Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen, zoals afwijkingen als bedoeld in de warenwet, kunnen nimmer grond voor reclamaties opleveren. Grond voor reclamaties is slechts de afwijking van de door de Afnemer goedgekeurde Specificatie.

9. Beëindiging van de overeenkomst;
De vorderingen van Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen; 

  • Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. omstandigheden ter kennis komen die Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. goede gronden geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
  • Indien Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. schadevergoeding te eisen.
  • Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/ of materiaal waarvan

Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/ of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

10. Garantie;

  • Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. garandeert dat de door haar geleverde producten vrij zijn van materiaal en fabricagefouten gedurende een periode van 30 dagen na levering.
  • Indien een product een materiaal of fabricage fout vertoont heeft koper het recht op herstel van de zaak. De verkoper kan er voor kiezen om het gekochte te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van het product niet mogelijk is.
  • Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. gedurende 30 dagen aansprakelijk, tot een maximum bedrag van de factuurwaarde van het geleverde product.
  • De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan;
  • Onjuiste opslag (temperatuur, vochtigheidsgraad)
  • Onjuiste transporttechnieken/ verwerking/ gebruik/ behandeling.

11. Eigendomsvoorbehoud;

  • De door Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. geleverde zaken blijven het eigendom van Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. totdat koper deze volledig heeft betaald. Het is koper niet toegestaan goederen aan derden in pand te geven of in welke vorm ook als zekerheid te laten dienen zolang de koopprijs niet volledig aan Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. is betaald. Bij niet stipte betaling van het verschuldigde factuurbedrag of een gedeelte daarvan zal Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. zonder enige ingebrekestelling de geleverde goederen resp.; het onbetaalde gedeelte daarvan terstond als zijn eigendom kunnen opvorderen, behoudens rechten van derden.
  • Koper verplicht zich jegens Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. om tot zekerheid van betaling van al hetgeen Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. van koper uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft op eerste verzoek aan Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. naar diens oordeel genoegzame zekerheid te stellen.

12. Gebreken; klachtentermijnen;

  • De koper dient de gekochte zaken bij aflevering, of zo spoedig mogelijk, te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten;
  • Of de juiste zaken zijn geleverd.
  • Of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomen.
  • Of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/ of handelsdoeleinden.
  • Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient koper deze binnen 48 uur na levering schriftelijk aan Geels Koffie Thee sinds 1863 b.v. te melden.
  • Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 5 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 weken na aflevering, schriftelijk aan Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. te melden.
  • Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. worden geretourneerd. Geheel of gedeeltelijk verwerkte goederen, beschadigde goederen en verpakte goederen, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd.
  • Bij retourneren door schuld liggend buiten Geels dient er contact te worden opgenomen. Het retourneren kan in overleg met Geels op eigen kosten indien het non food producten zijn. Producten met een houdbaarheidsdatum kunnen wij niet terugnemen omwille van de kwaliteitsgaranties. 
  • Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. is nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit gederfde winst.

13. Prijzen;
De in de prijslijsten van Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. genoteerde prijzen zijn excl. BTW. Indien Geels Koffie Thee sinds 1863 b.v. met koper een bepaalde prijs overeenkomt, is Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. mag prijsverhogingen in grondstoffen, transportkosten, valuta veranderingen en heffingen van overheidswege doorberekenen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft koper het recht de overeenkomst te ontbinden. Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. is gerechtigd te vorderen, dat de opdrachtgever een door haar te bepalen bedrag stort als voorschot ter dekking van de te maken kosten.

14. Betaling;

  • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
  • Door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v.
  • Door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar rekening NL25ABNA0519098811
  • Na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum is de koper in verzuim. De koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het wettelijke bedrag rente verschuldigd van de wettelijke rente van 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand als volledige maand wordt gerekend.
  • In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.
  • Betaling dient te geschieden zonder korting, kredietbeperking of verrekening.
  • Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

15. Incassokosten;
Indien de declaratie niet binnen 14 dagen na verzending is betaald, is de opdrachtgever van rechtswege met betaling in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever naast de hoofdsom onder andere de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, zoals hieronder is uiteengezet:

a) Voor zover de opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 16 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. wordt voldaan. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,- ; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.
b) Voor zover de opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan maakt Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van euro 40,00 voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.

16. Aansprakelijkheid;
Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. is jegens koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk;

  • Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 10 van deze voorwaarden.
  • Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. of haar leidinggevende en/ of ondergeschikten.
  • Overigens is de aansprakelijkheid van Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.
  • Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot 1,5 maal de factuurwaarde.
  • Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licenties, of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke ons door of vanwege de wederpartij ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.
  • Adviezen van Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. met betrekking tot toepassing van door haar op de markt gebrachte materialen zijn gebaseerd op informatie over eigenschappen zoals deze wordt opgegeven door fabrikanten en leveranciers. In het geval materialen voldoen aan specificaties zoals deze zijn neergelegd in nationale, Europese of mondiale normen, dan is/wordt dit in documentatie en aanbiedingen vermeld. Voor uitgebrachte adviezen die hiervan afwijken neemt Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. slechts dan verantwoordelijkheid indien het advies is verstrekt/ bevestigd en ondertekend op briefpapier van Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. Met betrekking tot de verwerking geldt hetzelfde. Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. neemt uitsluitend verantwoordelijkheid voor verwerkingsadviezen/ voorschriften voor zover zij schriftelijk verstrekt en ondertekend zijn.

17 Overmacht;

  • Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen, en die niet aan Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen; stakingen in andere bedrijven dan die van Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v., wilde stakingen in het bedrijf van Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v., een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeen gekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. afhankelijk is, algemene vervoer problemen, staat van beleg of oorlogstoestand, en overheidsmaatregelen.
  • Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die, (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. de verbintenis had moeten nakomen.
  • Tijdens overmacht worden de levering en andere verplichtingen van Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. niet mogelijk is langer duurt dan 1 maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
  • Indien Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zijn gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het en afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

18 Geschilbeslechting;
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en verkoper, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Haarlem. Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgende de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

19. Toepasselijke recht;
Op elke overeenkomst tussen Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. en koper is Nederlands recht van toepassing.

20. Wijziging van de voorwaarden;
Deze Algemene Voorwaarden en Tarieven zijn van toepassing op de opdrachten die aan Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. zijn verstrekt na 1 maart 2018. Op de tot en met die datum verstrekte opdrachten zijn van toepassing de op dat moment geldende Algemene Voorwaarden en Tarieven. Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Geels Koffie en Thee sinds 1863 b.v. zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
Haarlem, 1 augustus 2019.

Geels Koffie Thee sinds 1863 b.v.

 Download 

* Alle prijzen excl. BTW en verzendkosten.